^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

ความรู้ความสามารถและความประพฤติของตำรวจชุมชนสัมพันธ์

1. เจ้าหน้าที่ ตชส. ทุกนายมีความเข้าใจงานชุมชนสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ ตชส.ฯเข้าอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของส่วนราชการและภาคเอกชนที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร ให้มีแนวความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตามยุคโลกาภิวัตน์
2. เจ้าหน้าที่ ตชส. ทุกนายมีความสามารถในการติดต่อ การประสานงานกับหน่วยราชการค้างเคียง ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา และความเชื่อถือ และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี
3. เจ้าหน้าที่ ตชส. ทุกนายมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความประพฤติและการครองตนที่ดี มีความสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
4. เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุกนายมีความประพฤติและการครองตนที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน เพื่อนร่วมงาน และเป็นไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
5. เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุกนาย มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้เป็นอย่างดี
6. เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุกนาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในงานชุมชนสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ จนทำให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี