^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ

การปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนสัมพันธ์


ถูกกำหนดให้มีขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2531 โดยมีแนวคิดที่อยู่พื้นฐานคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหา ของสังคมในส่วนที่ตำรวจรับผิดชอบมีสัมพันธภาพอันดีกับตำรวจจนถึงการเข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาความสงบสุขในสังคมนั่นเองโดยงาน ชุมชนสัมพันธ์นั้นยึดหลักว่าการดำเนินการต้องเริ่มขึ้นหรือเกิด จากความจำเป็นหรือความต้องการหรือความรู้สึกของประชาชน ซึ่งอยู่ในชุมชนว่ามีความปรารถนาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวความคิดหรือ ให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

> การบริหารจัดการงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ห้องปฎิบัติการ @ มีห้องปฏิบัติการแยกเป็นสัดส่วน
@ จัดให้มีแผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบไว้ในห้องปฏิบัติการ
@ จัดทำแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
@ จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ
อย่างเพียงพอ อาทิเช่น มีโทรศัพท์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องพร้อม เครื่องปริ๊นเตอร์ โทรทัศน์สี 2 เครื่อง พร้อมเครื่องขยายเสียง 1 ชุดกล้องดิจิตอล ตู้เย็น เป็นต้น
@ จัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกสำหรับประชาชนที่มาติด
ต่อราชการ
การจัดระบบข้อมูล @ มีชั้นวางเอกสารและจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอื่นๆ
@ จัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้มเอกสาร ระบุหมายเลขอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การค้นหา
@ จัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสารในรูปแบบเป็นแฟ้มสำเนาเอกสาร บันทึกลงแผ่นซี ดี แผ่นดิสก์ และในเครื่องคอมพิวเตอร์
@ มีการรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ไว้ในแฟ้มพลาสติกใส โดยแยกแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
จัดชุด ตชส. @ มีคำสั่งแต่งตั้งและให้ขาดจากหน้าที่ปกติ โดยมีนายตำรวจสัญญาบัตร 1 นาย ตำรวจ ชั้นประทวน 5 นาย
เจ้าหน้าที่ตชส.ทุกนาย
ทุ่มเทให้ ้กับงาน ตชส.
@ มีกิจกรรมในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งวันเวลาราชการและนอกราชการ รวมถึงวันหยุดราชการ ด้วยความสมัครใจ
ความสามารถจัดการงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
@ มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงาน
ตามโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ์เป็นอย่างดี
@ หลังจากเสร็จการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม จะมีการ
ประชุม ตชส.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินผล สรุปปัญหา
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และข้อควรแก้ไข ไว้เป็นข้อมูล สำหรับการ
ดำเนินงานต่อไป
@ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายในสถานีฯ และ
ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
@ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยราชการข้างเคียง อาทิสำนักงาน
เขตภาษีเจริญ สถานศึกษา องค์กรการเมืองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาคม วัด ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ทำให้การ
ประสานและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
การปกครองและการ
บังคับบัญชา
@ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของสถานี ให้ความสนใจในงาน ตชส. และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และควบคุมความประพฤติ การปฏิบัติหน้าที่ของ ตชส.อย่างเคร่งครัด เนื่องจากงานชุมชนสัมพันธ์ต้องสัมผัสและพบปะประชาชนโดยตรง เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเชื่อถือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในสิ่งที่ถูกต้อง