^Back To Top

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการ "โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙"
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภาษีเจริญครับ


การบังคับบัญชาของสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ


พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช
ผกก.สน.ภาษีเจริญ

 
 
 
พ.ต.ท.ณรงค์ อภิรักษ์อโนทัย
สวป.สน.ภาษีเจริญ
 
 
 ร.ต.ต.ทวศกด.jpg
 
 

 ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง

รองสวป.สน.ภาษีเจริญ

 
ด.ต.ปฎภาณ.jpg
 
ด.ต.ปฏิภาณ ทั้งสุข
ผบ.หมู่(จร.) สน.ภาษีเจริญ
089 - 1320787
 
จ.ส.ต.อนิรุท ศรีทะโร
ผบ.หมู่(ป.) สน.ภาษีเจริญ
081 - 7261223
 
 
 
ส.ต.อ.สันติ วรรณรี
ผบ.หมู่(ป.) สน.ภาษีเจริญ
 

ปรับปรุงข้อมูล 6 ตุลาคม 2558

Phyllopteryx

ความรู้ความสามารถและความประพฤติของตำรวจชุมชนสัมพันธ์

1. เจ้าหน้าที่ ตชส. ทุกนายมีความเข้าใจงานชุมชนสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ ตชส.ฯเข้าอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของส่วนราชการและภาคเอกชนที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร ให้มีแนวความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตามยุคโลกาภิวัตน์
2. เจ้าหน้าที่ ตชส. ทุกนายมีความสามารถในการติดต่อ การประสานงานกับหน่วยราชการค้างเคียง ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา และความเชื่อถือ และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี
3. เจ้าหน้าที่ ตชส. ทุกนายมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีความประพฤติและการครองตนที่ดี มีความสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
4. เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุกนายมีความประพฤติและการครองตนที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน เพื่อนร่วมงาน และเป็นไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
5. เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุกนาย มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้เป็นอย่างดี
6. เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุกนาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในงานชุมชนสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ จนทำให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี


กต.ตร.สน.และคณะที่ปรึกษาฯ

ลำดับ
รูปภาพ
ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน
1

ชื่อ นายกำพล กุลวรานนท์
ตำแหน่ง ประธาน
โทรศัพท์ 081-8365227,02-8787980
ที่อยู่ 369/1 อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10170
ที่ทำงาน บริษัท เพชรเกษม 34 จำกัด(ปั้มน้ำมัน)

2

ชื่อ นางอรพิน พฤทธิรัตนกุล
ตำแหน่ง รองประธาน
โทรศัพท์ 081-4008952,02-8695600
ที่อยู่ 40/8 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงาน บริษัท กิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
3

ชื่อ ดร.วิบูลย์ สินประสงค์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8686706,02-4570060
ที่ทำงาน บริษัท สมเสรี จำกัด
ที่อยู่ 209/121 ปากคลอง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

4
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฐ์ เสียงเสนาะ
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่อยู่ -
ที่ทำงาน ผอ.โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
5
ชื่อ นายทวี สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8238770,02-4672923
ที่อยู่ 53/10 หมู่ที่9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ที่ทำงาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รร.วัดนวลนรดิศ
6

ชื่อ นางลัดดา สุขปาน
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8599929
ที่อยู่ 990/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
สถานที่ทำงาน รอง ผอ.วิทยาลัยพณิชการธนบุรี

7
ชื่อ นายสมเกีรยติ จักรเดชชัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 089-7794966
ที่อยู่ 724/11 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100
Fax : 02-4573996
8
ชื่อ นายนำชัย ปองเสงียม
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8891974
ที่อยู่ 823 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ที่ทำงาน ผู้จัดการ หจก.นำชัยก่อสร้าง
9
ชื่อ นายประสงค์ อัศวมงคลชัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-6844675
ที่อยู่ /19 แขวงบางคอเหนือ เขตบางแค กทม.10160
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโปโต้ จำกัด
10

ชื่อ นายพิชัย วราฤทธิชัย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-3758139
ที่อยู่ 55/39 หมู่ 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ

11
ชื่อ นายเอกสุรีย์ ตั้งเวนิชเจริญสุข
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 089-6732869
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอมรเครื่องเย็น จำกัด
โทรศัพท์ : 02-4581888
12
ชื่อ พ.ต.อ.ศักดา ดามาพงศ์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 02- 4131114
ที่ทำงาน สน.ภาษีเจริญ
Fax : 02-4130681,02-4131660
13
ชื่อ นายโสภณ เสรีรักษ์
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่ทำงาน ผู้ช่วย ผอ. เขตภาษีเจริญ
13
ชื่อ พ.ต.ท. ปรีชา เพ็งเภา
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-7351720
ที่ทำงาน รองผกก.ปป.สน.ภาษีเจริญ
14
ชื่อ พ.ต.ท.กฤษณิทธิพล รักชาติเจริญ
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081 - 4411855
ที่ทำงาน พงส.(สบ.3)สน.ภาษีเจริญ
15
ชื่อ พ.ต.ท.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่ทำงาน รองผกก.จร.สน.ภาษีเจริญ
16
ชื่อ พ.ต.ท.คงศักดิ์ ปานน้อย
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 02-4130681
ที่ทำงาน รองผกก.สส.สน.ภาษีเจริญ
17
ชื่อ ด.ต. บุญชัน แก้วใส
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081 - 4411855
ที่อยู่ 24/305 ซ.เพชรเกษม47/1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ที่ทำงาน ผบ.หมู่ (จร) สน.ภาษีเจริญ
18

ชื่อ พ.ต.ท. เกรียงไกร จักรวิชย์ธำรง
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่ทำงาน สว.ธร.สน.ภาษีเจริญ

19

ชื่อ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ หมอกยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 082-1749634
ที่อยู่ 760 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ที่ทำงาน รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ

20
ชื่อ ด.ต. อนิรุท ศรีทะโร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-2477602
ที่อยู่ 24/316 ซ.เพชรเกษม 47/1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ที่ทำงาน ผบ.หมู่ ป.สน.ภาษีเจริญ
21
ชื่อ คุณ สมชาย ถาวรยิ่งรัตน์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8599929
ที่อยู่ 488 ซอยเพชรเกษม 50/4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
ที่ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักรกลบางหว้ายนต์ จำกัด
22
ชื่อ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 02-4570068ต่อ164
ที่อยู่ 58 ถ.บรรทัดทอง ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กทม.
ที่ทำงาน ผู้่ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
23
ชื่อ คุณ นพดล บัวทองศรี
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8096775 , 024570068-164
ที่อยู่ 209/140 ซอยเพชรเกษม 21 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.
ที่ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทสากล
แอนแทนน่า
24
ชื่อ คุณ ลือชา จารุเลิศประดิษฐ์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8034842 , 02-4672028
ที่อยู่ 17/11 หมู่11ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน เจ้าของโรงงานลูกชิ้นปลาลือชา
25
ชื่อ คุณ ชัยวัฒน์ ทองเจริญชัย
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-8238770
ที่อยู่ 206/102หมู่ที1 ซ.เพชรเกษม 34 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน บริษัททองเจริญชัยโลหะกิจ จำกัด
26
ชื่อ คุณ สมเกีรยติ ปิติทศพร
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-6171178
ที่อยู่ 246 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน เจ้าของร้านอาหารขาหมูบางหว้า
27
ชื่อ คุณ เทพภวัน เทียนเจริญ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-6347465
ที่อยู่ 10/2 ซอยเพชรเกษม 60 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนเทพเพ็ญวานิสย์ การพิมพ์
28
ชื่อ คุณ ศุภกร พะวันนา
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ 081-9008451
ที่อยู่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
ที่ทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพญาไท 3
29
ชื่อ คุณ เปรมใจ เอี่ยมขอพึ่ง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ
โทรศัพท์ -
ที่อยู่ 247 ซ.ทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ที่ทำงาน -

การปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนสัมพันธ์


ถูกกำหนดให้มีขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2531 โดยมีแนวคิดที่อยู่พื้นฐานคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหา ของสังคมในส่วนที่ตำรวจรับผิดชอบมีสัมพันธภาพอันดีกับตำรวจจนถึงการเข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาความสงบสุขในสังคมนั่นเองโดยงาน ชุมชนสัมพันธ์นั้นยึดหลักว่าการดำเนินการต้องเริ่มขึ้นหรือเกิด จากความจำเป็นหรือความต้องการหรือความรู้สึกของประชาชน ซึ่งอยู่ในชุมชนว่ามีความปรารถนาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวความคิดหรือ ให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

> การบริหารจัดการงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ห้องปฎิบัติการ @ มีห้องปฏิบัติการแยกเป็นสัดส่วน
@ จัดให้มีแผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบไว้ในห้องปฏิบัติการ
@ จัดทำแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
@ จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ
อย่างเพียงพอ อาทิเช่น มีโทรศัพท์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องพร้อม เครื่องปริ๊นเตอร์ โทรทัศน์สี 2 เครื่อง พร้อมเครื่องขยายเสียง 1 ชุดกล้องดิจิตอล ตู้เย็น เป็นต้น
@ จัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกสำหรับประชาชนที่มาติด
ต่อราชการ
การจัดระบบข้อมูล @ มีชั้นวางเอกสารและจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอื่นๆ
@ จัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้มเอกสาร ระบุหมายเลขอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การค้นหา
@ จัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสารในรูปแบบเป็นแฟ้มสำเนาเอกสาร บันทึกลงแผ่นซี ดี แผ่นดิสก์ และในเครื่องคอมพิวเตอร์
@ มีการรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ไว้ในแฟ้มพลาสติกใส โดยแยกแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
จัดชุด ตชส. @ มีคำสั่งแต่งตั้งและให้ขาดจากหน้าที่ปกติ โดยมีนายตำรวจสัญญาบัตร 1 นาย ตำรวจ ชั้นประทวน 5 นาย
เจ้าหน้าที่ตชส.ทุกนาย
ทุ่มเทให้ ้กับงาน ตชส.
@ มีกิจกรรมในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งวันเวลาราชการและนอกราชการ รวมถึงวันหยุดราชการ ด้วยความสมัครใจ
ความสามารถจัดการงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
@ มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงาน
ตามโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ์เป็นอย่างดี
@ หลังจากเสร็จการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม จะมีการ
ประชุม ตชส.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินผล สรุปปัญหา
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และข้อควรแก้ไข ไว้เป็นข้อมูล สำหรับการ
ดำเนินงานต่อไป
@ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายในสถานีฯ และ
ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
@ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยราชการข้างเคียง อาทิสำนักงาน
เขตภาษีเจริญ สถานศึกษา องค์กรการเมืองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาคม วัด ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ทำให้การ
ประสานและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
การปกครองและการ
บังคับบัญชา
@ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของสถานี ให้ความสนใจในงาน ตชส. และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และควบคุมความประพฤติ การปฏิบัติหน้าที่ของ ตชส.อย่างเคร่งครัด เนื่องจากงานชุมชนสัมพันธ์ต้องสัมผัสและพบปะประชาชนโดยตรง เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเชื่อถือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในสิ่งที่ถูกต้อง

Subcategories

  • Growers

    We search the whole countryside for the best fruit growers.

    You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a user who is in the suppliers group.  

    Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page. That user will be able to edit his or her page.

    This illustrates the use of the Edit Own permission.