ประวัติโดยย่อ ของ สน.ภาษีเจริญ

– สน.ภาษีเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2454 เดิมชื่อ สน.อ่างแก้ว ตั้งอยู่คลองภาษีเจริญ ใกล้กับวัดอ่างแก้ว ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
– ปี พ.ศ.2480 ได้ย้ายตัว สน.อ่างแก้ว มาตั้งอยู่ใกล้วัดรางบัว แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น สน.ภาษีเจริญ
– ปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายตัว สน.ภาษีเจริญ จาที่เดิม(ข้างวัดรางบัว) มาสร้างใหม่ในซอยทิพย์นิยม 2 ( ซอยเพชรเกษม 54 ) หมู่ที่ 9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิงทิพย์ นิยมเหตุ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 1 งาน
– ลักษณะพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ประกอบด้วย ย่านบ้านพักอาศัย ย่านชุมชนแออัดและชุมชนลักษณะบ้านที่เป็นพื้นที่สวน ตลอดจนอุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวนมาก มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 9.45 ตารางกิโลเมตร มีผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ จำนวน 16 คน ดังต่อไปนี้

1 พ.ต.ท.สำรอง ปิยะบุตร พ.ศ. 2513 – 2514
2 พ.ต.ท.วิน เพ็ชรกาฬ พ.ศ. 2514 – 2516
3 พ.ต.ท.โกศล ศุภวงศ์ พ.ศ. 2516 – 2518
4 พ.ต.ท.เชาวน์ ประสพสันต์ พ.ศ. 2518 – 2519
5 พ.ต.ท.ไพฑูรย์ สุคนธมาน พ.ศ. 2519 – 2520
6 พ.ต.ท.ไวโรจน์ มโนรัตน์ พ.ศ. 2520 – 2521
7 พ.ต.ท.ปราการ ปูชะพันธ์ พ.ศ. 2521 – 2523
8 พ.ต.ท.เมธิน สุวรรณผล พ.ศ. 2523– 2524
9 พ.ต.ท.โรมรัน เนียมพลอย พ.ศ. 2524 – 2527
10 พ.ต.ท.อรรณพ กรีเงิน พ.ศ. 2527 – 2530
10 พ.ต.ท.สมชัย แสงสีทอง พ.ศ. 2530 – 2531
11 พ.ต.ท.ทวิบูลย์ ภักดีมงคล พ.ศ. 2531 – 2532
12 พ.ต.ท.ประยุทธ รักประทุม พ.ศ. 2532 – 2533
13 พ.ต.ท.มนูญ วงศาโรจน์ พ.ศ. 2533 – 2534
14 พ.ต.ท.มานิตย์ จันทร์จำเริญ พ.ศ. 2534 – 2535
15 พ.ต.ท.ดนัย วรรณไพโรจน์ พ.ศ. 2535 – 2536

– และ ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้มรพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 ยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 1 – 19 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2537 เป็นต้นไป เป็นเหตุให้หัวหน้าสถานีตำรวจ ตำแหน่งเดิมคือ สารวัตรใหญ่ เปลี่ยนเป็น ผู้กำกับการ ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดังนี้

1  พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทรา พ.ศ. 2537 – 2538
2 พ.ต.อ.สินสมุทร จันลอย พ.ศ. 2538 – 2540
3 พ.ต.อ.ไวพจน์ โชติธาดา พ.ศ. 2540 – 2541
4 พ.ต.อ.ประยุทธ รักประทุม พ.ศ. 2541 – 2543
5 พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ พ.ศ. 2543 – 2546
6  พ.ต.อ.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ พ.ศ. 2546 – 2546
7  พ.ต.อ.ชาญ วิมลศรี พ.ศ. 2546 – 2548
8  พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน พ.ศ. 2548– 2550
9 พ.ต.อ.ไกรเลิศ บัวแก้ว พ.ศ. 2550 – 2551
10 พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ พ.ศ. 2551 – 2555
11 พ.ต.อ.ศักดา ดามาพงศ์ พ.ศ. 2555 – 2556
12 พ.ต.อ.วราวัชร์ ธรรมสโรช พ.ศ. 2557 – 2559
13 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ปานจันทร์ พ.ศ. 2559 – 2560
14 พ.ต.อ.วรลภย์ สุวรรณเกษการ พ.ศ. 2560 – 2561
15 พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ พ.ศ.2561 – 2562
16 พ.ต.อ.ประภาวิน ฉายโฉมเลิศ พ.ศ.2562 – 2562
17 พ.ต.อ.ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ พ.ศ.2562 – 2563
18 พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล พ.ศ.2563 – 2564
19 พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน