การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

https://policeita.com/i/e845803eb


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

https://policeita.com/i/i848ce2d


แบบประเมินความพึงพอใจ

https://policeita.com/i/84580013


 

ตัวชีวัด 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
01 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
02 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
03 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                 คลิกที่นี่
05 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล   รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
07 ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                             คลิกที่นี่

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
08 Q&A                                                                    คลิกที่นี่
09 Social Network                                                                                    คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                คลิกที่นี่

 

แผนดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)  คลิกที่นี่

 

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ) คลิกที่นี่
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
017 E-Service                                                                            คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส     คลิกที่นี่
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิกที่นี่

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
021 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        คลิกที่นี่
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิกที่นี่

 

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   คลิกที่นี่
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                 คลิกที่นี่
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิกที่นี่

 

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                คลิกที่นี่
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                                     คลิกที่นี่

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                          คลิกที่นี่
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                            คลิกที่นี่

 

​ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                                 คลิกที่นี่
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                                              คลิกที่นี่

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                  คลิกที่นี่
037 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต                                        คลิกที่นี่

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                      คลิกที่นี่

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี คลิกที่นี่
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต                        คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
041 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี
042 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิกที่นี่