การปฏิบัติงาน/หน้าที่ ของ ตชส.

การปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนสัมพันธ์

                          กำหนดให้มีขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2531 โดยมีแนวคิดที่อยู่พื้นฐานคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหา ของสังคมในส่วนที่ตำรวจรับผิดชอบมีสัมพันธภาพอันดีกับตำรวจจนถึงการเข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาความสงบสุขในสังคมนั่นเองโดยงาน ชุมชนสัมพันธ์นั้นยึดหลักว่าการดำเนินการต้องเริ่มขึ้นหรือเกิด จากความจำเป็นหรือความต้องการหรือความรู้สึกของประชาชน ซึ่งอยู่ในชุมชนว่ามีความปรารถนาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวความคิดหรือ ให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

การบริหารจัดการงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

ห้องปฎิบัติการ
  @ มีห้องปฏิบัติการแยกเป็นสัดส่วน
  @ จัดให้มีแผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบไว้ในห้องปฏิบัติการ
  @ จัดทำแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
  @ จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ อาทิเช่น มีโทรศัพท์
        1 เครื่อง   คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องพร้อม เครื่องปริ๊นเตอร์ โทรทัศน์สี 2 เครื่อง พร้อมเครื่องขยายเสียง 1 ชุด
        กล้องดิจิตอล ตู้เย็น  เป็นต้น
  @ จัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

การจัดระบบข้อมูล
  @ มีชั้นวางเอกสารและจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอื่นๆ
  @ จัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้มเอกสาร ระบุหมายเลขอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การค้นหา
  @ จัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสารในรูปแบบเป็นแฟ้มสำเนาเอกสาร บันทึกลงแผ่นซี ดี แผ่นดิสก์
      และในเครื่องคอมพิวเตอร์
  @ มีการรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ไว้ในแฟ้มพลาสติกใส โดยแยกแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

การจัดชุด ตชส.
  @ มีคำสั่งแต่งตั้งและให้ขาดจากหน้าที่ปกติ โดยมีนายตำรวจสัญญาบัตร 1 นาย ตำรวจ ชั้นประทวน 5 นาย
       เจ้าหน้าที่ตชส.ทุกนายทุ่มเทให้ กับงาน ตชส.
  @ มีกิจกรรมในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งวันเวลาราชการและนอกราชการ รวมถึงวันหยุดราชการ ด้วยความ
       สมัครใจ

ความสามารถจัดการงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  @ มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
       บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ์เป็นอย่างดี
  @ หลังจากเสร็จการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม จะมีการประชุม ตชส.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
       เพื่อประเมินผล สรุปปัญหาข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และข้อควรแก้ไข ไว้เป็นข้อมูล สำหรับการดำเนิน
       งานต่อไป
  @ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายในสถานีฯ และ
      ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  @ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยราชการข้างเคียง อาทิสำนักงานเขตภาษีเจริญ สถานศึกษา
       องค์กรการเมืองท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาคม วัด ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
      ทำให้การประสานและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินงานตามโครงการ
      หรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

การปกครองและการบังคับบัญชา
  @  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของสถานี ให้ความสนใจในงาน ตชส. และกำกับดูแลการดำเนินงานตาม
        โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และควบคุมความประพฤติ การปฏิบัติหน้าที่ของ ตชส.อย่างเคร่งครัด
        เนื่องจากงานชุมชนสัมพันธ์ต้องสัมผัสและพบปะประชาชนโดยตรง เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
        จากประชาชน สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาความเชื่อถือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในสิ่งที่ถูกต้อง